Understand spoken Dutch

Audio - S.J. Andriessen

Recording English Sort descending Dutch Learn
A chirp was heard, and all the animals of the eggs came alive and stuck their heads out of the egg shells.

Een gepiep deed zich horen, en al de dooren van de eieren waren levend geworden en staken de kopjes uit de schalen.

A great hunt was held; the hunters lay around the swamp; yes, some sat up in the branches of the trees, which stretched far over the reed.

Er werd een grote jacht gehouden; de jagers lagen rondom het moeras; ja, enigen zaten boven in de takken der boomen, die zich ver over het riet uitstrekten.

A well-mannered duckling puts its feet outwards, just like its mother and father do.

Een welopgevoed eendje zet zijn poten buitenwaarts, evenals vader en moeder doen.

added the chicken to this

liet de kip hierop volgen

After saying this, she grabbed it and stroked its feathers smooth.

Dit zeggende, pakte zij het beet en streek zijn veren glad.

and as soon as they were out of his sight, he dived under the water until the bottom, and when he rose again he was almost beside himself with excitement

en zodra deze niet meer te zien waren, dook het onder tot op de grond en toen het weer boven kwam, was het als buiten zich zelf

and before he well knew how it had happened, he found himself in a large garden, in which fragrant elders bent their long green branches down to the water

en voordat het beest het recht wist, bevond het zich in een grote tuin, waarin de vlierbomen geurden en hun lange, groene takken tot in het water neerbogen

And from the trees appeared suddenly three beautiful white swans

En uit het geboomte kwamen eensklaps drie prachtige witte zwanen te voorschijn

And immediately an old duck flew to the poor beast and bit it in the neck

En terstond vloog er een oude eend naar het arme beest toe en beet het in de nek.

And now all the little ducks hurried, as much as they could, and they emerged from the eggs and looked everywhere under the green leaves; and the mother let them look, as much as they wanted; because green is good for the eyes.

En nu haasten zich al de kleine eendjes, wat zij konden, en zij kwamen uit de eieren te voorschijn en keken naar alle kanten onder de groene bladeren; en de moeder liet ze kijken, zoveel als zij maar wilden; want groen is goed voor de ogen.

and on the hedge sat a raven and made her complain

en op de heg zat een raaf en deed haar klagend gekras horen

And so it stayed motionless, while the hail whirled through the reeds and one shot after another banged

En zo bleef het roerloos liggen, terwijl de hagel door het riet snorde en er schot op schot knalde.

and so the duckling was allowed to remain on trial for three weeks

en zo werd het eendje voor drie weken op de proef aangenomen

And so they went to the duck cage.

En zo begaven zij zich naar de eendenkooi.

And so they were as good as home.

En zo waren zij er dan zo goed als thuis.

And that is what they did; but the other ducks around looked at them and said to each other:

En dat deden zij; maar de andere eenden in de rondte bekeken ze en zeiden tegen elkaar:

and the duckling sat in a corner, feeling very low spirited

en het eendje zat in de hoek en voelde zich diep ongelukkig

And the mother said, “I wish you went away from here!”

En de moeder zeide: “Ik wou, dat je maar ver hier vandaan waart!”

And the other children rejoiced with him

En de andere kinderen jubelden mee

And the other swans bowed before him.

En de andere zwanen bogen zich voor hem.