Understand spoken Dutch

"but" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Sort descending Status
all the more

almaar

if only it could get the permit to lie in the reeds

als het maar de vergunning kon krijgen, om in het riet te liggen

I hope it is not a drake!

Als het maar geen woerd is!

The unions stress that they are not against competition, “but against unfair competition”

De bonden benadrukken niet tegen concurrentie te zijn, “maar wel tegen valse concurrentie”.

The day starts dull and gray, but in the afternoon there are broad sunny spells.

De dag start grauw en grijs, maar in de namiddag zijn er brede opklaringen.

the slate is clean but falling apart

de lei is schoon maar valt uit elkaar

The snowflakes covered her long blond hair, which flowed to her shoulders in beautiful locks; but she did not think of it.

De sneeuwvlokken bedekten haar lang blond haar, dat in prachtige lokken op haar schouders neergolfde; maar daaraan dacht zij niet.

The laws are there, but they are not observed.

De wetten zijn er, maar ze worden niet nageleefd.

Try your best to lay eggs, or to purr or let sparks come out of your body.

Doe je best maar om eieren te leggen of te spinnen of vonken uit je lijf te laten komen.

Dries Buytaert is unknown to many, but whoever uses the Internet, comes into contact every day with his work.

Dries Buytaert is voor velen een onbekende, maar wie het internet gebruikt, komt elke dag in aanraking met zijn werk.

A single match would do her good, if she would dare to take one from a box, strike it against the wall to warm her fingers.

Één enkel lucifertje zou haar wel goed doen, als zij er maar één uit een doosje durfde nemen, dit tegen den muur afstrijken en zich de vingers daaraan warmen.

First later on the day it became quiet; but the poor duckling did not dare to get up yet; it waited several hours more, before it turned around, and then it rushed out of the swamp as fast as it could.

Eerst laat op de dag werd het stil; maar het arme eendje durfde nog niet opstaan; het wachtte nog verscheidene uren, voordat het omkeek, en toen snelde het uit het moeras weg, zo vlug als het maar kon.

And that is what they did; but the other ducks around looked at them and said to each other:

En dat deden zij; maar de andere eenden in de rondte bekeken ze en zeiden tegen elkaar:

And the tomcat, whom she called her son, could arch his back and purr; he even gave sparks, but then one had to stroke his hair the wrong direction.

En de kater, die zij haar zoontje noemde, kon een hoge rug zetten en spinnen; hij gaf zelfs vonken van zich, maar dan moest men zijn haar de verkeerde kant opstrijken.

And the mother said, “I wish you went away from here!”

En de moeder zeide: “Ik wou, dat je maar ver hier vandaan waart!”

And now all the little ducks hurried, as much as they could, and they emerged from the eggs and looked everywhere under the green leaves; and the mother let them look, as much as they wanted; because green is good for the eyes.

En nu haasten zich al de kleine eendjes, wat zij konden, en zij kwamen uit de eieren te voorschijn en keken naar alle kanten onder de groene bladeren; en de moeder liet ze kijken, zoveel als zij maar wilden; want groen is goed voor de ogen.

There’s only one shop that sells this book.

Er is maar één winkel die dit boek verkoopt.

Once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess; but it had to be a real princess.

Er was eens een prins, die met een prinses wilde trouwen; maar het moest een echte prinses zijn.

grim but satisfied

grimmig maar voldaan

Don’t imagine such nonsense, and be grateful for all the good you have received.

Heb maar niet zoveel noten op je zang, en wees dankbaar voor al het goede, dat men je bewezen heeft