Understand spoken Dutch

"self" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Status
She came to do it herself.

Ze kwam om het zelf te doen.

I don’t want to speak for myself.

Van mij zelf wil ik niet spreken.

I don’t want to speak about myself.

Ik wil niet van mij zelf spreken.

he didn’t know how to behave himself

het wist zelf niet, hoe het zich zou houden

I’m guessing you didn’t buy this yourself.

Ik denk dat jij dit niet zelf hebt gekocht.

How could he ever think to wish to be this pretty himself?

Hoe zou het hem ook in de gedachten komen, te wensen, zelf zo mooi te zijn?

Their legs went by themselves, and they were all in the water; even the ugly, greyish duckling swam along.

Hun poten gingen van zelf, en allen waren zij in het water; zelfs het lelijke, grauwe eendje zwom mee.

“I made it myself,” he said proudly

“Ik heb het zelf gemaakt”, zei hij trots.

Just ask our mistress yourself, the old woman.

Vraag het zelf maar aan onze meesteres, de oude vrouw

write in this box now yourself a poem

schrijf binnen dit kader nu zelf een gedicht

it will have to go in the water, even if I have to push it in myself

in het water moet het, al zou ik het er ook zelf induwen

“You have to decide that for yourself,” continued the old duck and left.

“Je moet het zelf weten,” hernam de oude eend en ging weg.

without having to target the women themselves

zonder daarbij de vrouwen zelf te viseren

and as soon as they were out of his sight, he dived under the water until the bottom, and when he rose again he was almost beside himself with excitement

en zodra deze niet meer te zien waren, dook het onder tot op de grond en toen het weer boven kwam, was het als buiten zich zelf

Towards evening it reached a small, shabby farm hut; it was so dilapidated that it did not know to which side it would fall, and that is why it stayed up

Tegen de avond bereikte het een kleine, armoedige boerenhut; deze was zo bouwvallig, dat zij zelf niet wist, naar welke kant zij zou vallen, en daarom bleef zij maar staan.

He whirled himself in the water like a wheel, stretched out his neck towards the swans, and uttered such a loud and strange scream that it frightened himself.

Het draaide zich als een tol in het water rond, strekte zijn kop hoog in de lucht naar de zwanen uit en gaf zulk een luide en zonderlinge schreeuw, dat het er zelf van schrikte