Understand spoken Dutch

"himself; herself; itself" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Status
he didn’t know how to behave himself

het wist zelf niet, hoe het zich zou houden

And she alight all the matches in the box, for she wished to keep her grandmother with her.

En zij streek al de lucifers uit het doosje af, want zij wilde haar grootmoeder zo graag bij zich houden.

Tom got angry at the children.

Tom maakte zich kwaad op de kinderen.

“She tried to warm herself,” said some.

«Zij heeft zich willen warmen!» zei men.

Splash, splash! the reed bent in every direction.

Plof, plof! het riet boog zich naar alle kanten heen.

Tom never has a pencil with him.

Tom heeft nooit een potlood bij zich.

Her little feet she had drawn under her

Haar voetjes had zij naar zich toe getrokken

The poor duckling did not know what to do

Het arme eendje wist niet, hoe het zich zou wenden of keren

A great hunt was held; the hunters lay around the swamp; yes, some sat up in the branches of the trees, which stretched far over the reed.

Er werd een grote jacht gehouden; de jagers lagen rondom het moeras; ja, enigen zaten boven in de takken der boomen, die zich ver over het riet uitstrekten.

And the other swans bowed before him.

En de andere zwanen bogen zich voor hem.

for the players to register

voor de spelers om zich in te schrijven

And so they went to the duck cage.

En zo begaven zij zich naar de eendenkooi.

He didn’t seem to be worried about this.

Hij lijkt zich hier geen zorgen over te maken.

And then another bang was heard.

En toen deed zich andermaal een knal horen.

and the duckling sat in a corner, feeling very low spirited

en het eendje zat in de hoek en voelde zich diep ongelukkig

How the fire burned, and spread such a delightful warmth!

Wat brandde het vuur daarin, welk een heerlijke warmte gaf het van zich!

Now it felt quite ashamed, and hid his head under his wings.

Nu gevoelde het zich geheel beschaamd en stak zijn kop onder zijn vleugels

He now felt so glad at all the suffering and hardships which he had undergone.

Het gevoelde zich nu verheugd over al de nood en de ontberingen, die het doorgestaan had.

“I think it will be powerful; at least it knows how to defend himself already.”

“Ik denk, dat het wel krachtig zal worden; het weet zich ten minste nu al goed te verweren.”

Also in our country, especially the coastal municipalities braced themselves last night and today.

Ook in ons land zetten vooral de kustgemeenten zich de voorbije nacht en vandaag schrap.