Understand spoken Dutch

Audio - Bart de Leeuw

Recording English Sort descending Dutch Learn
But good heavens!

Maar lieve hemel!

It was a princess who stood outside in front of the gate.

Het was een prinses, die buiten voor de poort stond.

Now he traveled all over the world to find such a one, but all he saw lacked something.

Nu reisde hij de hele wereld rond, om zo één te vinden, maar aan allen, die hij zag, ontbrak wat.

Once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess; but it had to be a real princess.

Er was eens een prins, die met een prinses wilde trouwen; maar het moest een echte prinses zijn.

One evening a strong thunderstorm came; there was thunder and lighting, the rain was pouring down, it was terrible weather!

Op zekeren avond kwam er een geducht onweer opzetten; het lichtte en donderde, de regen viel bij stroomen neer, het was een verschrikkelijk weer!

So he came home again and was sad, because he really wanted to have a real princess.

Zo kwam hij dan weer thuis en was treurig, want hij wilde toch zo heel graag een echte prinses hebben.

The Princess and the Pea

De prinses op de erwt

There was a knock at the city gate, and the old king went to open it.

Daar werd er op de stadspoort geklopt, en de oude koning ging er heen, om haar open te doen.

There was always something that was a bit not quite right.

Altijd was er iets, dat niet geheel in de haak was.

There were enough princesses; but he could not find out if they were real princesses.

Prinsessen waren er genoeg; maar of het echte prinsessen waren, kon hij niet te weten komen.

What did she look like from the rain and the terrible weather!

Wat zag zij er van de regen en van het verschrikkelijke weer uit!