Understand spoken Dutch

"knew (singular)" Practice Dutch lesson

Recording English Sort descending Dutch Status
and before he well knew how it had happened, he found himself in a large garden, in which fragrant elders bent their long green branches down to the water

en voordat het beest het recht wist, bevond het zich in een grote tuin, waarin de vlierbomen geurden en hun lange, groene takken tot in het water neerbogen

Didn’t you know Tom was married?

Wist je niet dat Tom getrouwd was?

he didn’t know how to behave himself

het wist zelf niet, hoe het zich zou houden

He knew that Dumbledore would immediately see through that excuse.

Hij wist dat Perkamentus die smoes onmiddellijk zou doorzien.

How did you know Tom and Mary were the ones who stole your saxophone?

Hoe wist je dat Tom en Mary degenen waren die je saxofoon hadden gestolen?

I didn’t know that Tom and John were brothers?

Ik wist niet dat Tom en John jouw broers waren?

I didn’t know that Tom couldn’t speak French.

Ik wist niet dat Tom geen Frans kon spreken.

I had no idea that Mary was your daughter.

Ik wist niet dat Mary jouw dochter was.

I had no idea that Mary was your granddaughter.

Ik wist niet dat Mary jouw kleindochter was.

I had no idea that Mary was your wife.

Ik wist niet dat Mary jouw vrouw was.

I had no idea that Tom was your son.

Ik wist niet dat Tom jouw zoon was.

I had no idea that you could cook so well.

Ik wist niet dat je zo goed kon koken.

I knew

ik wist

I knew you’d come.

Ik wist wel dat je zou komen.

I knew you’d mess things up.

Ik wist dat je het ging verprutsen.

I thought you knew that.

Ik dacht dat je dat wist.

I was a kid and didn’t know any better than that it would never pass

ik was een kind en wist niet beter dan dat ’t nooit voorbij zou gaan

I wish everyone knew this.

Ik wou dat iedereen dit wist.

knew (singular)

wist

Now the prince took her to be his wife; because now he knew that he had a real princess, and the pea was placed in the cabinet of rarities, in which it can still be seen, if at least no one has stolen it.

Nu nam de prins haar tot vrouw; want nu wist hij, dat hij een echte prinses bezat, en de erwt kwam in het kabinet van zeldzaamheden, waarin zij nog te zien is, als niemand haar ten minste gestolen heeft.