Understand spoken Dutch

"so" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Status
such a

zo’n

so that

zodat

if necessary

zo nodig

And so they were as good as home.

En zo waren zij er dan zo goed als thuis.

They are not so good at their job.

Ze zijn niet zo goed in hun werk.

Oh, good!

Mooi zo.

I’ll be right back.

Ik kom zo terug.

And so the duckling went away

En zo ging het eendje dan heen

Tom is almost as tall as me.

Tom is bijna zo lang als ik.

Oh, it was so beautiful here, so wonderful.

O, hier was het zo schoon, zo heerlijk.

“What a terribly big duckling that is,” she thought; “None of the others looks like this.”

“Wat is dat een verschrikkelijk groot eendje,” dacht zij; “geen van de anderen ziet er zo uit.”

I don’t speak Dutch very well.

Ik spreek niet zo goed Nederlands.

Look! Like this!

Zie eens! Zo!

Everyone wants to pay as little as possible.

Iedereen wil zo weinig mogelijk betalen.

“But it is so delightful to swim about on the water,” said the duckling

“Maar het is zo prettig, in het water te zwemmen,” zei het eendje

her grandmother had never before been so beautiful, so big

haar grootmoeder was vroeger nooit zo mooi, zo groot geweest

See you in a little while.

Tot zo meteen.

So he came home again and was sad, because he really wanted to have a real princess.

Zo kwam hij dan weer thuis en was treurig, want hij wilde toch zo heel graag een echte prinses hebben.

“Look, that is how it goes in the world now!“ said the mother of the ducklings, and she was sticking out her beak, because she also wanted the eel head. “

“Kijk, zo gaat het nu in de wereld!” zei de moeder der eendjes, en zij stak haar snavel al uit, want zij wilde de palingkop ook wel hebben.”

He is so young and looks so beautiful!

Hij is zo jong en ziet er zo prachtig uit!