Understand spoken Dutch

"home; at home" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Sort descending Status
My place or yours?

Bij mij thuis of bij jou?

The boundary between home and office has faded

De grens tussen thuis en kantoor is vervaagd

The second most common disease, joint disease, keeps teachers 230,000 days at home.

De tweede meest voorkomende kwaal, gewrichtsaandoeningen, hield de leerkrachten 230.000 dagen thuis.

And so they were as good as home.

En zo waren zij er dan zo goed als thuis.

No one’s home.

Er is niemand thuis.

He’s home alone.

Hij is alleen thuis.

I am back home.

Ik ben terug thuis.

Today I’m staying at home.

Ik blijf vandaag thuis.

I usually eat lunch at home.

Ik lunch meestal thuis.

home; at home

thuis

to stay at home

thuis blijven

at home I still have a postcard

thuis heb ik nog een ansichtkaart

home schooling

thuisonderwijs

Tom came home very drunk.

Tom kwam heel dronken thuis.

For sure, her father would beat her, and at home it was also cold.

Van haar vader zou zij zeker slaag krijgen, en thuis was het ook koud.

We have to leave now if we want to get home before dark.

Wanneer we voor het donker thuis willen zijn, dan moeten we nu op pad gaan.

Yanni came home from work.

Yanni kwam thuis van zijn werk.

So he came home again and was sad, because he really wanted to have a real princess.

Zo kwam hij dan weer thuis en was treurig, want hij wilde toch zo heel graag een echte prinses hebben.

“The other ducklings look very sweet,“ said the old duck; “make yourself at home, and if you find an eel head, you can bring it to me.“

“De andere eendjes zien er allerliefst uit,” zei de oude eend; “doe maar, alsof je thuis waart, en als je een palingkop vindt, dan kun je die wel aan mij brengen.”