Understand spoken Dutch

"“Grandmother!” shouted the little one. (paragraph)" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Status
her grandmother had never before been so beautiful, so big

haar grootmoeder was vroeger nooit zo mooi, zo groot geweest

Learn
“Grandmother!” shouted the little one.

«Grootmoeder!» riep de kleine uit.

Learn
you will vanish like the warm stove, like the delicious roast goose, and the large, glorious Christmas tree.

je verdwijnt evenals de warme kachel, evenals het heerlijke ganzengebraad en de grote, prachtige Kerstboom.

Learn
And she alight all the matches in the box, for she wished to keep her grandmother with her.

En zij streek al de lucifers uit het doosje af, want zij wilde haar grootmoeder zo graag bij zich houden.

Learn
Oh, take me with you!

Och, neem mij mee!

Learn
and up there, there was no cold, nor hunger, nor fear, they would be with God!

en daar boven was noch koude, noch honger, noch angst, zij waren bij God!

Learn
I know you will go away again when the match burns out.

Ik weet dat je weer verdwijnt als het lucifertje uitgaat.

Learn
And the matches were glowing so bright, brighter than at noon-day.

En de lucifers schitterden met zulk een glans, dat het helderder werd dan midden op de dag.

Learn
She took the little girl in her arms, and they both flew upwards, towards the brightness and joy far above the earth, endlessly high.

zij nam het kleine meisje op haar arm, en beiden vlogen in glans en vreugde hoog boven de aarde, oneindig hoog.

Learn
“Grandmother!” shouted the little one. (paragraph)

«Grootmoeder!» riep de kleine uit. (paragraaf)

Learn