Understand spoken Dutch

"wants (3rd person singular)" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Status
What else does Tom want?

Wat wil Tom nog meer?

Tom wants to sell the farm.

Tom wil de boerderij verkopen.

Tom doesn’t want to sell his farm.

Tom wil zijn boerderij niet verkopen.

Yanni wants to be the best.

Yanni wil de beste zijn.

She wants to do it.

Ze wil het doen.

Tom doesn’t want Mary to help him.

Tom wil niet dat Mary hem helpt.

Everyone wants to pay as little as possible.

Iedereen wil zo weinig mogelijk betalen.

“Let me see the egg that won't open!” said the old duck.

“Laat mij het ei, dat niet wil opengaan, eens zien!” zei de oude eend.

Yanni can stop whenever he wants.

Yanni kan stoppen wanneer hij wil.

Ask Tom whether he wants another drink.

Vraag Tom of hij nog een drankje wil.

He wants to learn to cook.

Hij wil leren koken.

Yanni wants some pizza.

Yanni wil wat pizza.

Tom wants to buy a pony for his son.

Tom wil een pony kopen voor zijn zoon.

Do unto others as you would have them do unto you.

Bejegen anderen zoals je graag door hen bejegend wil worden.

How does the CM intend to tackle the problem?

Hoe wil de CM het probleem aanpakken?

I pledge to be a president who seeks not to divide, but to unify.

Ik beloof een president te zijn die niet wil verdelen, maar verenigen.

Our capital wants to force a place in the European gastronomic scene this stunt.

Onze hoofdstad wil met deze stunt een plaats afdwingen in de Europese gastronomische scène.

Sources from the Wall Street Journal claim that BlackBerry will sell itself by November.

Bronnen van de Wall Street Journal beweren dat BlackBerry zichzelf wil verkopen tegen november.