Understand spoken Dutch

"the (old form)" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Status
she now saw them like stars in the sky

zij zag ze nu als sterren aan den hemel

The Christmas lights shone higher and higher: she now saw them like stars in the sky.

De Kerstlichtjes stegen al hoger en hoger: zij zag ze nu als sterren aan den hemel.

it gave light, and where it shone against the wall, it went as transparent as a veil

het gaf licht, en waar het schijnsel op den muur viel, werd deze doorzichtig als een sluier

A second one was struck against the wall

Een tweede werd tegen den muur afgestreken

the goose jumped off the plate, waddled across the floor, with a knife and fork in its breast, and came towards the little girl.

de gans sprong van den schotel naar beneden, waggelde over den vloer, met mes en vork in de borst, en kwam naar het arme meisje toe.

But in the corner, sat in the dawn of the morning whilst leaning against the wall; the poor little girl, with pale cheeks and smiling mouth

Maar in den hoek, tegen den muur aangeleund, zat in de koude morgenstond het arme meisje met rode wangen en met een glimlach om de lippen

A single match would do her good, if she would dare to take one from a box, strike it against the wall to warm her fingers.

Één enkel lucifertje zou haar wel goed doen, als zij er maar één uit een doosje durfde nemen, dit tegen den muur afstrijken en zich de vingers daaraan warmen.

She again struck a match on the wall, and again it became bright around her; in the brightness stood her old grandmother, clear and shining, yet loving in her appearance.

Zij streek weer een lucifertje tegen den muur af, het werd weer helder, en in den glans daarvan stond haar oude grootmoeder, helder en glinsterend, vriendelijk en liefderijk.