Understand spoken Dutch

"to; for" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Learn
when I went to the bathroom

toen ik naar de badkamer ging

to go home

naar huis gaan

to go to bed

naar bed gaan

went to the bedroom

ging naar de slaapkamer

I’m just going to the toilet.

Ik ga even naar het toilet.

In my state, Florida, families just have to send a letter of intention to the government and once a year the test results.

In mijn staat, Florida, moeten families alleen een brief van voornemen naar de overheid sturen en één keer per jaar de testuitslagen.

Listen to the sentence.

Luister naar de zin.

I am looking for a new job.

Ik ben op zoek naar een nieuwe job.

We are currently looking for an enthusiastic, driven project manager to strengthen our Content & Online Solutions department in Mechelen

Momenteel kijken wij uit naar een enthousiaste, gedreven projectmanager om onze afdeling Content & Online Solutions in Mechelen te versterken

a small deviation to the left

een kleine afwijking naar links

then we take the train to London

daarna nemen we de trein naar Londen

very fast back to our side

spoorslags terug naar onze kant

Emerging markets are tumbling down.

Groeilanden tuimelen naar beneden.

I listened carefully to what they said.

Ik luisterde goed naar wat ze zeiden.

He walked to the castle with great strides.

Hij liep met grote passen naar het kasteel.

Gust of wind brings down scaffolding

Windstoot haalt stelling naar beneden

“It does not want to open; but look at the others: aren’t those the sweetest ducks that you have ever seen in your life? They all look exactly like their father; but that rascal doesn’t even come to visit me.”

“Het wil maar niet opengaan; maar kijk eens naar de anderen: zijn dat niet de liefste eendjes, die je ooit van je leven gezien hebt? Zij lijken allemaal precies op hun vader; maar die ondeugd komt mij niet eens bezoeken.”

The authorities concerned bounced the ball to each other.

De betrokken instanties kaatsten de bal naar elkaar door.

We stepped into politics with a file as thick as a brick.

We zijn naar de politiek gestapt met een vuistdik dossier.

He ran to the kitchen and felt his stomach turn three times.

Hij rende naar de keuken en voelde zijn maag driemaal omkeren.