Understand spoken Dutch

"at" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Learn
What’s up?

Wat is er aan de hand?

Can we sit by the window?

Kunnen we aan het raam zitten?

to make off with

aan de haal met

Now he traveled all over the world to find such a one, but all he saw lacked something.

Nu reisde hij de hele wereld rond, om zo één te vinden, maar aan allen, die hij zag, ontbrak wat.

Whose side are you on?

Aan wiens kant sta je?

back to work

alweer aan het werk

Lit up by the blazing sun, there stood an old castle, that was surrounded by a deep canal, and from the wall to the water thick brushwood was growing.

Door de glans der zon beschenen, stond daar een oud kasteel, dat door een diepe gracht omgeven was, en van den muur tot aan het water groeide dicht kreupelhout.

Two shabby-looking wizards stared at him.

Twee sjofel uitziende tovenaars staarden hem aan.

No more messing about with the USB port

Gedaan met prutsen aan de USB-poort

deep infection of the respiratory system

diepe infectie aan de luchtwegen

She gave him a piercing look.

Zij keek hem doordringend aan.

There is no smoke without fire.

Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan.

a bush on the edge of the clearing was shaking

een struik aan de rand van de open plek trilde

we need togetherness

we hebben nood aan samenhorigheid

It was summer, the corn was ripe, the hay stood on the green pastures and the stork was walking on its long, red legs and talking Egyptian; because he had learned this language from his mother.

Het was zomer, het koren was rijp, het hooi stond op de groene weiden aan oppers, en de ooievaar liep op zijn lange, rode poten en praatte Egyptisch; want deze taal had hij van zijn moeder geleerd.

We don’t need any more problems.

We hebben geen behoefte aan nog meer problemen.

There is a restriction in the number of participants.

Er is een beperking aan het aantal deelnemers.

The most beautiful flowers bloom at the edge of the ravine.

Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen.

Two robots doing pole dancing with lots of dedication.

Twee robotten doen met veel overgave aan paaldansen.

The teenager finally succumbed in hospital to his severe injuries.

De tiener bezweek uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn zware verwondingen.