Understand spoken Dutch

"will (singular)" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Sort descending Status
If I have to show a lot of guts in the tests, it will be difficult.

Als ik bij de proeven veel lef moet tonen, zal dat moeilijk worden.

If you will be hard on yourself, life will be easy on you.

Als je hard voor jezelf bent, zal het leven gemakkelijk voor je zijn.

He will always have that scar.

Dat litteken zal hij altijd houden.

Have a drink, and you’ll feel better.

Drink iets en je zal je beter voelen.

and will be verified during an interview that may be preceded by a written test

en zal nagegaan worden tijdens een interview dat kan voorafgegaan worden door een schriftelijke proef

There will be a project file available.

Er zal een projectfiche ter beschikking zijn.

It won’t be easy for you.

Het zal niet gemakkelijk zijn voor jou.

it will be especially beneficial to get out again

het zal vooral deugd doen om weer buiten te komen

How will I live with this pain?

Hoe zal ik met deze pijn kunnen leven?

I don’t know if this will be enough.

Ik weet niet of dit genoeg zal zijn.

I will

ik zal

I will have to report this.

Ik zal dit moeten melden.

I’ll note the address.

Ik zal het adres noteren.

I promise that I won’t tell anyone.

Ik zal het heus niet doorvertellen.

I will have the last word. I will have the last word.

Ik zal het laatste woord hebben.

I won’t tell anyone.

Ik zal het niemand vertellen.

I’ll ask Tom tomorrow.

Ik zal het Tom morgen vragen.

I’ll give you a demonstration.

Ik zal je een demonstratie geven.

I’ll show you a few pictures.

Ik zal je een paar foto’s laten zien.

I will do my best.

Ik zal mijn best doen.