Understand spoken Dutch

"over; about" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Learn
It’s ten past eight.

Het is tien over acht.

It’s twenty-five past eight.

Het is vijfentwintig over acht.

all over the world

over de hele wereld

Tell me more about yourself.

Vertel me meer over jezelf.

Tell me something about yourself.

Vertel mij eens iets over jezelf.

Today I’ve learned something about home education in the Netherlands.

Vandaag heb ik iets geleerd over het thuisonderwijs in Nederland.

I have been lying on something hard, so that I look bruised all over my body!

Ik heb op iets hards gelegen, zodat ik er over mijn hele lijf bont en blauw uitzie!

I was surprised that the laws on home education in that country are very different compared to the laws in the United States.

Ik verbaasde me erover dat de wetten over thuisonderwijs in dat land heel verschillend zijn in vergelijking met de wetten in de Verenigde Staten.

It’s quarter past eight.

Het is kwart over acht.

he rubbed his chin

hij wreef over zijn kin

he is always boasting about that

daar loopt hij altijd over te pochen

Cyclone Cleopatra rages over Sardinia

Cycloon Cleopatra raast over Sardinië

agreement on toll on German motorways

akkoord over tolheffing op Duitse snelwegen

A few fat brown chickens roamed the yard.

Een paar dikke bruine kippen scharrelden pikkend over het erf.

the arrows began to wriggle across the board like caterpillars

de pijltjes begonnen als rupsen over het bord te wriemelen

I would like to take this opportunity to convey my wishes.

Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om mijn wensen over te brengen.

Summon up your knowledge about difficulty, style, scope...

Som je voorkennis op over moeilijkheidsgraad, stijl, strekking...

Maintaining an overview of the different environments at our customers.

Het behouden van een overzicht over de verschillende omgevingen bij onze klant.

The French President skillfully evades questions about his love life.

De Franse president weet de vragen over zijn liefdesleven vakkundig te ontwijken.

Divided into five branches, 85 colleagues develop in Java, Ruby and PHP.

Verdeeld over vijf vestigingen ontwikkelen 85 collega’s in Java, Ruby en PHP.