Understand spoken Toki Pona

"I’m not sleeping." in Toki Pona