Understand spoken Thai

"snow-white; real white" Practice Thai lesson

White. The Thai for "white" is "ขาว".
4
0
0%