Understand spoken Thai

Nouns 196 Examples Thai lesson

Tuk-tuk; auto rickshaw. The Thai for "tuk-tuk; auto rickshaw" is "รถตุ๊ก ตุ๊ก".
locked
locked
locked
locked
locked
Course :