Understand spoken Thai

Miscellaneous 98 Thai lesson

To throw; to toss. The Thai for "to throw; to toss" is "โยน".
locked
locked
locked
locked
locked