Understand spoken Thai

Miscellaneous 22 Thai lesson

To write. The Thai for "to write" is "เขียน".
locked
locked
locked
locked
locked