Understand spoken Thai

Miscellaneous 19 Thai lesson

To take. The Thai for "to take" is "เอา".
locked
locked
locked
locked
locked