Understand spoken Pandunia

"action (conduct, karma)" in Pandunia