Understand spoken Pandunia

"a couple of" in Pandunia