Understand spoken Thai

Miscellaneous 28 Thai lesson

To write. The Thai for "to write" is "เขียน".
Film; movie. The Thai for "film; movie" is "หนัง".
locked
locked
locked
locked
locked