Understand spoken Pandunia

"act (play a role)" in Pandunia